Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Autor i Właściciel Sklepu – BEST LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczeskiej 62/64, 01-401 w Warszawie.

1.2. Sklep, sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem kursy.przedsiebiorczecheries.pl, pośredniczący między Autorem a Klientem w transakcjach sprzedaży Produktów zamieszczony w sieci Internet pod adresem: kursy.przedsiebiorczecheries.pl

1.3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt w Sklepie

1.4. Towar-produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży np. e-booki, kursy online.

1.5. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, np. szkolenia, konsultacje biznesowe.

1.6 Serwis- strona internetowa pod adresem: www.alicjabogdan.pl

2. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: kursy.przedsiebiorczecheries.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

2.2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

2.3 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
    b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz
    c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Korzystanie ze Sklepu

3.1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu towarów i usług.

3.2. Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie.

3.3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Autora należności uiszczanej dostępnymi w Sklepie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Sklepu oraz podczas składania zamówienia.

3.4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT.

3.5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klient

3.6. Faktury wystawiane są na życzenie Klienta. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem.

4. Zasady korzystania z zakupionych Towarów i Usług

4.1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu i Sklepu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Sklepie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy klient nabywający Towar lub Usługę w Sklepie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

4.3. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Klienta opłat, które przekazywane są na rachunki Autora. Powyższe podmioty udostępniają Klientowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Autora. Autor nie świadczy na rzecz Klienta żadnych usług płatniczych.

4.4. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Towaru lub Usługi lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Towaru lub Usługi udostępnianie lub odtwarzanie publiczne bez zgody Autora.

4.5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Towaru lub Usługi w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji Właściciel może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Klienta z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@alicjabogdan.pl Autor rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Autor poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez klienta w trakcie rejestracji.

5.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by Autor mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

5.3. W przypadku, gdy zakupiony Towar lub Usługa okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Autora z reklamacją.

5.4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Autor udostępnia Klientowi. Towar lub Usługę pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.

5.5. W terminie 14 dni od daty zakupu w Sklepie Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy bez podania przyczyny.

5.6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zakupu Produktu online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6 Płatności online

6.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPay.

6.2. Dostępne formy płatności to: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro oraz PayPal.

6.3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

7 Dane osobowe i pliki cookies.

7.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.

7.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

7.3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności,

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – do czasu cofnięcia zgody. 

7.4. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

8 Zmiany regulaminu

8.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

9.1. Autor nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Sklepie lub zawartych w Towarach i Usługach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

9.2. Autor nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

9.3. Autor – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Autora i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

9.4. Autor zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Klienta będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Sklepu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Autora.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin i Polityka Prywatności serwisu podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

10.2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

10.3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

10.4. Autor zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Klient zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Klient będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.

Copyright © 2020 Przedsiębiorcze Chéries.